کد خطای پکیج های والترو، وستن، یونیکال، شاپه، سونیه دوال، ری، روکا را در ویدیو های زیر مشاهده میفرمایید
[http://www.aparat.com/v/lgomn]
[http://www.aparat.com/v/aop2d]
[http://www.aparat.com/v/sjObo]
[http://www.aparat.com/v/dLZIG]
[http://www.aparat.com/v/vGgQ7]
[http://www.aparat.com/v/uaMHy]
[http://www.aparat.com/v/gCWHh]